Prevádzkovateľ

Spoločnosť Webglobe – Yegon, s. r. o., Stará Prievozská 2, 821 09 Bratislava, IČO: 36306444, DIČ 2020114987, DIČ DPH SK2020114987 je prevádzkovateľom všetkých osobných údajov, ktoré spracúva v súlade s príslušnými právnymi predpismi.

Kontaktné údaje:

Stará Prievozská 2, 821 09 Bratislava
E-mail: gdpr@wy.sk

Prečo spracúvate moje osobné údaje?

Vaše osobné údaje spracúvame za účelom poskytovania vami zakúpených služieb a z dôvodu realizácie predzmluvných vzťahov. Primárne poskytovanými službami sú hlavne, ale nielen:

 1. webhosting
 2. virtuálny server
 3. služby elektronickej pošty
 4. registrácia doménových mien
 5. služby súvisiace so správou zakúpených služieb

Na akom právnom základe spracúvate moje osobné údaje?

Ako každý prevádzkovateľ, aj my sme viazaní legislatívou. Vaše osobné údaje spracúvame na právnom základe podľa čl. 6 GPDR a podľa Z.z. 18/ 2018, a to:

 1. spracúvanie na účely plnenia zmluvy
 2. spracúvanie nevyhnutné podľa osobitného predpisu alebo medzinárodnej zmluvy
 3. spracúvanie nevyhnutné na účel oprávneného záujmu

Konkrétne na základe týchto zákonov:

 1. Obchodný zákonník č. 513/1991 Zb.
 2. Zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve
 3. Všeobecné obchodné podmienky našej spoločnosti

Aké osobné údaje o mne spracúvate?

Pre vyššie uvedené účely a na základe uvedený právnych základov, spracúvame tieto vaše osobné údaje:

 1. Meno, priezvisko
 2. Názov firmy
 3. IČO, DIČ, IČ DPH
 4. Poštová adresa
 5. E-mailová adresa
 6. Telefónne číslo

Ako dlho spracúvate moje osobné údaje?

Vaše osobné údaje spracúvame po dobu trvania zmluvného vzťahu. V prípade, keď slovenská legislatíva stanovuje dlhšiu dobu archivácie (napríklad Zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve a iné), sú vaše údaje prenesené do zabezpečeného archívu. Pre účely ochrany našich oprávnených záujmov po ukončení zmluvného vzťahu, ostávajú vaše osobné údaje v našich zabezpečených informačných systémoch.

Pri spracúvaní vašich osobných údajov v maximálnej miere dbáme na vaše súkromie a na ochranu ich osobných údajov, ktoré ste nám poskytli. Dodržiavame zásady zákonnosti, minimalizácie, dôvernosti a integrity.

Ako spracúvate moje osobné údaje?

Vaše osobné údaje spracúvame s využitím interných elektronických systémov. Prijali sme všetky bezpečnostné technické, personálne a kontrolné, aby úroveň ochrany Vašich osobných údajov bola čo najvyššia.

Prenášate moje osobné údaje tretím stranám?

Vaše osobné údaje môžu byť spracúvané aj tretími stranami, ak je to nevyhnutné na plnenie nášho záväzku voči vám alebo na poskytovanie našich služieb. Pri výbere našich partnerov dbáme na to, aby bol zaručený vysoký štandard ochrany vašich osobných údajov.

Vaše osobné údaje môžu byť spracúvané v krajinách Európskej únie a krajinách, ktoré sú zmluvnou stranou Dohody o Európskom hospodárskom priestore. Prenos osobných údajov môže nastať len do tretích krajín, ktorých právny režim považuje Európska komisia za zabezpečujúci adekvátnu úroveň ochrany osobných údajov.

Pri používaní Služieb Prevádzkovateľa zákazníkom, a pri výkone jeho práv a povinností, dochádza k prenosu osobných údajov zákazníkov tretím stranám, a to najmä ale nielen v prípadoch:

 1. Registrácia domény
 2. Registrácia SSL certifikátu u registračnej autority iného členského štátu alebo tretej krajiny

Prehľad Prijímateľov:

 • pre .sk domény: sk-nic.sk
 • pre .cz domény: subreg.cz , regzone.cz
 • pre .hu domény: versanus.hu, subreg.cz, webshark.hu
 • pre .at domény: subreg.cz, rrpproxy.net
 • pre .eu domény: eurid.eu
 • pre ostatné subreg.cz , rrpproxy.net , joker.com , home.pl , eurodns.com , df.eu , godaddy.com , dns.pt , plus.hr
 • pre ssl certifikáty: subreg.cz , sslmarket.sk , thawte.com , godaddy.com

Aké sú moje práva?

Ako dotknutá osoba, ktorej údaje spracúvame, máte právo:

 • požadovať prístup k svojim osobným údajom, t.j. na informáciu, aké osobné údaje k vašej osobe spracúvame a ako dlho. Informácia vám bude poskytnutá našou zodpovednou osobou do 30 dní elektronickou formou na vami zvolenú e-mailovú adresu. V prípade komplexnej požiadavky alebo zvýšeného objemu požiadaviek bude táto lehota predĺžená o dva mesiace, pričom môže byť toto predĺženie opakované. V zmysle súčasnej legislatívy si vyhradzujeme právo informáciu vám neposkytnúť v prípade, že vás nebudeme vedieť dôveryhodne identifikovať. Pri opakovanej žiadosti budeme účtovať poplatok vo výške 45 eur za každé opakovanie.
 • na opravu alebo vymazanie alebo obmedzenie spracúvania osobných údajov, pokiaľ neexistuje iná zákonná povinnosť, kvôli ktorej budeme musieť vaše osobné údaje spracúvať napríklad formou archivácie
 • namietať proti spracúvaniu osobných údajov, pokiaľ neexistuje iná zákonná povinnosť, kvôli ktorej budeme musieť vaše osobné údaje spracúvať napríklad formou archivácie
 • na prenosnosť osobných údajov, ktoré spracúvame automatizovane (nespracúvame)
 • podať sťažnosť alebo návrh na začatie konania dozornému orgánu, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov

Čo ak dôjde k porušeniu mojich práv?

V prípade, ak by došlo ku porušeniu ochrany osobných údajov, tak vás budeme o tejto skutočnosti bezodkladne informovať, ak by toto porušenie mohlo viesť k vysokému riziku pre vaše práva dotknutej osoby.

Na koho sa môžem obrátiť, ak mám ďalšie otázky?

Otázky súvisiace s ochranou všich osobných údajov môžete adresovať na email zodpovednej osoby alebo písomne na poštovú adresu prevádzkovateľa.

Prevádzkovateľ menoval zodpovednú osobu, a to spoločnosť Dimensions Consulting Services s.r.o., so sídlom Zámocká 18, 81101 Bratislava. IČO: 344119144, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, odd.: Sro, vložka č.: 22270/V, kontaktné údaje – email: dpo@dimensions.sk.

Webglobe, a.s.
Stará Prievozská 1349/2
821 09 Bratislava
IČO: 52486567 IČ DPH/DIČ: SK2121061899

Vaše súkromie si ceníme. Aj preto vám poskytujeme detailné informácie o tom, ako využívame súbory cookies a iné technológie zabezpečujúce správne fungovanie a rozvoj nášho webu. Pre viac informácií si prečítajte naše Informácie o spracúvaní osobných údajov.